Dostawa
KOSZYK

Reklamacje, wzroty i gwarancja

Reklamacje, wzroty i gwarancja

1. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Konsumentów

1.1 Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową:

- Podstawa i zakres odpowiedzialności Serwisu Internetowego wobec Konsumenta z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. 827):

- Zawiadomienia o niezgodności Zamówienia z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy: reklamacja@9print.pl

- Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Zamówienia z umową należy go dostarczyć na adres Serwisu Internetowego: YM LTD Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa.

- Serwis Internetowy ustosunkuje się do żądania Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania żądania. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Konsumenta adres lub w inny podany przez Konsumenta sposób.

- W przypadku Produktów objętych gwarancją Serwis Internetowy informuje, iż gwarancja na Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności Produktu z umową.

1.2 Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Serwis Internetowy.

- Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego Konsument może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy reklamacja@9print.pl

- Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

- Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

1.3 Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Konsumenta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Konsumenta sposób.

- W przypadku uznania reklamacji Usługodawca zwraca koszt przesyłki przedmiotu reklamacji. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

1.4 Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności:

1.4.1 Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego agenta rozliczeniowego bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego:

PayU SA – formularz kontaktowy (https://www.payu.pl/pomoc); numer telefonu: +48 61 628 45 05; adres korespondencyjny: ul. Grunwaldzka 182 60-166 Poznań.

1.4.2 Zgłoszenie reklamacji możliwe jest w czasie 2 lat od odebrania zamówienia.


1.5. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Klientów

1.5.1 Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Klientów

1.5.2 Warunkiem rozpoznania przez Usługodawcę reklamacji zgłoszonej przez Klienta, gdy dotyczy ona uszkodzeń Towaru/Produktu/Usługi powstałych podczas transportu do Klienta, jest zgłoszenie tych uszkodzeń do Usługodawcy w sposób opisany ust. 9.5.3 w terminie 14 dni od dnia wykrycia uszkodzenia (nie później jednak niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Zamówienia) wraz ze szczegółowym opisem problemu oraz dostarczenie reklamowanego Zamówienia na koszt Klienta na adres Usługodawcy.

1.5.3 Reklamacje Towarów/Produktów/Usług zamawianych w Serwisie Internetowym z tytułu uszkodzeń powstałych podczas ich transportu do Klienta mogą być składane za pomocą Formularza Reklamacyjnego dostępnego w zakładce Regulamin na stronie Serwisu Internetowego lub zgłoszenie takiego żądania poprzez wiadomość e-mail.

1.5.4 W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługodawca nie zwraca Klientowi kosztów przesyłki/dostarczenia Zamówienia.

1.5.5 Usługodawca ustosunkuje się do zgłoszonych przez Klienta reklamacji w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia ich zgłoszenia, jak również poinformuje Klienta o dalszym trybie postępowania.

1.5.6 Usługodawca nie przyjmuje Towarów/Produktów przesłanych za pobraniem.

1.5.7 Odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy względem Klienta z tytułu utraconych korzyści, utraty renomy lub wizerunku przedsiębiorstwa, szkód następczych pośrednich i wynikowych jest wyłączona. Jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy względem Klienta związana z zakupionym Towarem/Produktem/Usługą jest ograniczona do jego ceny sprzedaży.Zgłoszenie reklamacji możliwe jest w czasie 2 lat od odebrania zamówienia.

1.5.8 W pozostałych kwestiach nieuregulowanych w p-tach 9.5.1 do 9.5.7 stosuje się odpowiednio zapisy regulaminu dotyczące Trybu postępowania reklamacyjnego dotyczące Konsumentów. W pozostałych przypadkach stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

1.5.9. Zgłoszenie reklamacji możliwe jest w czasie 2 lat od odebrania zamówienia.

 

1.6. Uszkodzenie towaru/produktu w transporcie

1.6.1 W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru/Produktu kurier ma obowiązek na miejscu wypełnić protokół uszkodzenia przesyłki.

1.6.2. Obowiązkiem kuriera jest posiadanie protokołu uszkodzenia przesyłki.

1.6.3. Przed podpisaniem protokołu uszkodzenia przesyłki należy go uważnie przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim informacji ze stanem rzeczywistym paczki (uszkodzenie opakowania, oznaczenia ostrzegawcze).

 

1.6.4. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki z powodu uszkodzenia należy to wyraźnie zaznaczyć na liście przewozowym. Znacznie to ułatwi i przyspieszy procedurę reklamacyjną.

 

2. Odstąpienie od umowy

2.1. Z zastrzeżeniem pkt  4 poniżej, Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Serwisie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu zakupionego w Serwisie w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 4 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:

a) od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania Produktu),

b) od daty otrzymania przez konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy to w szczególności odbitek zdjęć, Produktów, na których zamieszczane są zdjęcia na życzenie Klienta, Produktów przygotowanym na wymiar zgodnie z zamówieniem Klienta itp.);

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

2.2. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej (Klient może skorzystać ze wzoru znajdującego się na stronie empikfoto.pl>). W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu Spółce Produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter Produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Spółka zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.

Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Jednocześnie Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter Produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

2.3. Klient, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić Produkt Spółce, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Klient może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części: adres biura firmy YM LTD Sp. sp. z o. o., Warszawa, ul. Mazowiecka 11/49 00-052

Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

2.4. W odniesieniu do zamówienia, którego przedmiotem są m.in. rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, takie jak odbitki zdjęć, produkty, na których zamieszczane są zdjęcia zgodnie z życzeniem Klienta, Produkty przygotowane na podany przez Klienta wymiar itp. nie przysługuje Klientowi prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zamówionego Produktu.

3 Sposoby dostawy

3.1 Serwis internetowy udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

3.1.1 Paczka kurierska

3.1.2 Poczta Polska lub inny dostawca usług przewozowych działający na terenie Polski.

3.2 Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Usługobiorcę sposobu dostawy.

3.3 Termin dostawy - na czas oczekiwania przez Usługobiorcę na dostawę Produktu składa się termin realizacji Produktu przez Serwis Internetowy i czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

3.3.1 Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 30 dni roboczych. Czas ten należy liczyć w Dniach roboczych w następujący sposób: od momentu Pozytywnej Weryfikacji Zamówienia do momentu wysyłki Zamówienia do Usługobiorcy.

3.3.2 Czas dostawy Zamówienia przez przewoźnika uzależniony jest od wybranego przez

Usługobiorcę sposobu dostawy. Przesyłka kurierska ( INPOST )– deklarowany czas dostawy to 2 dni robocze.

Poczta Polska ( odbiór w Punkcie Poczty Polskiej ) – deklarowany przez przewoźnika czas dostawy to 3 dni robocze.

Poczta Polska ( list ekonomiczny polecony ) – deklarowany przez przewoźnika czas dostawy to 14 dni roboczych.

Paczkomat InPost – deklarowany przez przewoźnika czas dostawy to 3 dni robocze.

3.4 Przesyłki są dostarczane w dni robocze od poniedziałku do piątku

3.5 W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.4. Anulowanie zamówienia przez Klienta

Anulowanie zamówienia przez Klienta możliwe jest wyłącznie w sytuacji, gdy Klient jako sposób zapłaty wybrał płatność z góry i nie dokonał jeszcze opłaty (w takim przypadku anulowanie zamówienia możliwe jest do momentu dokonania przez Klienta opłaty).

1. Zamówienie realizowane jest niezwłocznie po potwierdzeniu jego przyjęcia (gdy Klient wybrał sposób płatności przy odbiorze) lub niezwłocznie po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta (gdy Klient wybrał płatność z góry). Ze względu specyfikę Produktów (każdy Produkt posiada właściwości określone przez Klienta w zamówieniu) nie jest możliwe anulowanie zamówienia po rozpoczęciu jego realizacji.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu anulowanie zamówienia można dokonać w Serwisie (zakładka „Twoje konto”) lub kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta.

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Klient otrzyma potwierdzenie anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

 

Polecamy